Zásady ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek, kupujúcim alebo ste návštevníkom internetového obchodu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. SPRÁVCA osobných údajov

Správcom osobných údajov na internetovej stránke www.mkvisage.sk  je Mgr.Mária Kadučáková , IČO: 40 727 637, so sídlom: Krátka 1, Medzibrod 976 96, zapísaná na Obvodnom úrade odbor živnostenského podnikania  v Banskej Bystrici, č.OŽP-4/2008/00864-4

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ochrana osobných údajov je pre mňa dôležitá a beriem ju veľmi zodpovedne. V prípade, že vám je niečo nejasné alebo potrebujete viac informácii o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, e-mailom na adrese mkaducakova@gmail.com .  Na všetky vaše otázky vám rada odpoviem.

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

 Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktoré by sa vám mohli páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, adresa, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby sme vám v minulosti poskytli, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa služieb alebo pobočku.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

a) Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy:

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, tel. číslo, v prípade nákupu aj doručovacia adresa, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, telefónne číslo, ktoré  bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy. 

b) Vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

c) Marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – pre zasielanie obchodných ponúk.

Ak ste naším zákazníkom , konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

d) Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Tento sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

e) Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácie a referencie

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, videá, referencie, spätné väzby a pod. na našich stránkach a to dovtedy, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. COOKIES

Pri návšteve a prechádzaní webovej stránky www.mkvisage.sk zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie produkty.

Informácie zhromažďované pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Webovú stránku www.mkvisage.sk je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozposielanie (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na webe mkvisage.sk (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami).

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako jmy a na dané spracovanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • WebSupport, s.r.o.
 • Google Slovensko, s.r.o.
 • Facebook Ireland Ltd.

Ďalej to môžu byť poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia tlačových a poštovných služieb, partneri spolupracujúci s nami v špeciálnych akciách pre zákazníkov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií, alebo sa podieľajú na chode internetového obchodu. Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania, ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 VIII. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mail adresy: obchod@smrnc-shop.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme vám v lehote do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a preč
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracovávania. (Napr. odhlásením z odoberania e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

 • Právo na prenesiteľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na tento úkon potrebujem aspoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému, ako aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme aspoň 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Práva podať šťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania Newsletterov a obchodných ponúk vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

IX. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si vás uistiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 01.06.2021

Ďakujem za vašu dôveru.

V Medzibrode  01.06.2021